fbpx

Procedura wydawnicza

 

1. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną, jako pliki tekstowe w formacie docx.
2. Każdy zgłoszony tekst podlega weryfikacji pod względem plagiatu i autoplagiatu.
3. Publikacja podlega zewnętrznej, obligatoryjnej recenzji naukowej zgodnej z wytycznymi COPE (Committee on Publication Ethics) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawartej w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011 . Jeśli praca nie posiada recenzji, wydawnictwo występuje do odpowiedniego pracownika naukowego z prośbą o jej przygotowanie. Strony ustalają kto ponosi koszt napisania recenzji.
4. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji i rekomendacji do druku, wydawca przedstawia autorowi szacunkowe koszty wydania publikacji.
5. Autor podpisuje umowę wydawniczą z wydawcą równocześnie akceptując kalkulację kosztów przedstawionych przez wydawcę.
6. Publikacja poddawana jest opracowaniom redakcyjnym. Wydawnictwo zapewnia opiekę edytorską, sprawowaną przez zawodowego redaktora.
7. Kolejnym etapem jest skład i łamanie, po których następuje korekta, wykonana przez profesjonalnego korektora tekstów.
8. Po uwzględnieniu ewentualnych uwag autora i korektora oraz ostatecznej akceptacji redaktora prowadzącego, publikacja wraz z projektem okładki trafia do druku.
9. Zakończenie procesu wydawniczego następuje wraz z przesłaniem autorowi egzemplarzy autorskich dzieła.