fbpx

Reguły recenzowania publikacji naukowych

 

Tekst naukowy zgłoszony do publikacji przechodzi dwuetapową weryfikację. W pierwszym etapie następuje wstępna ocena, której celem jest określenie czy dany tekst jest zgodny z profilem Wydawnictwa Stapis. W drugim etapie publikacja oceniana jest przez niezależnego recenzenta.

Wydawnictwo Stapis stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji, które zgodne są  z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowanymi w formie broszury „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa, 2011.

Zasady recenzowania publikacji naukowych :

 1. Recenzent zapoznaje z krótką informacją o publikacji. Przed zawarciem umowy o wykonanie recenzji, treść publikacji nie jest recenzentowi udostępniana.
 2. Recenzent otrzymujący propozycję przygotowania recenzji publikacji naukowej zobowiązany jest starannie ocenić swoje kompetencje merytoryczne oraz praktyczne możliwości sporządzenia recenzji w wyznaczonym czasie, a w razie wątpliwości w tym zakresie – zaniechać recenzowania.
 3. Publikacja podlega ocenie przeprowadzonej przez niezależnego recenzenta, który legitymuje się co najmniej stopniem naukowym doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora, posiadający uznany dorobek w dziedzinie będącej przedmiotem publikacji (z wyjątkiem specjalistycznej publikacji z wąskiej dziedziny). W sytuacji braku lub niewielkiej liczby specjalistów w danej dziedzinie legitymujących się co najmniej stopniem doktora habilitowanego wykonanie recenzji można powierzyć pracownikowi naukowemu ze stopniem doktora.
 4. Recenzja przeprowadzana jest na zasadzie single blind peer review, co oznacza, że tożsamość recenzenta nie jest znana autorowi. Celem recenzji jest ocena tekstu pod względem merytorycznym i formalnym, wskazanie uchybień oraz sformułowanie uwag dla autora.
 5. Recenzent sporządza recenzję na podstawie umowy zawartej z wydawnictwem.
 6. Recenzent zobowiązany jest do zachowania zasady poufności.
 7. Recenzja musi spełniać wymagania merytoryczne i formalne recenzji naukowej.
 8. Recenzent podpisuje oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
 1. Recenzja przekazana przez recenzenta w formie pisemnej musi zawierać jednoznaczną informację czy tekst zostaje do publikacji dopuszczony lub odrzucony.
 2. Recenzent nie rezygnuje z wykonania recenzji w przypadku niespełnienia przez publkację kryteriów dopuszczenia do druku. Wydaje wówczas opinię negatywną ze stosownym uzasadnieniem.
 3. W przypadku, gdy warunkiem dopuszczenia do publikacji jest naniesienie poprawek lub uzupełnień, autor proszony jest o zwrot poprawionego tekstu w określonym przez wydawcę terminie. Recenzent ma prawo do powtórnej weryfikacji tekstu.
 4. W przypadku gdy autor nie zgadza się z decyzją lub uwagami recenzenta, ma prawo ustosunkowania się do nich.
 5. Ostateczną decyzję o opublikowaniu monografii naukowej podejmuje redaktor naczelny wydawnictwa­­­­.